สมาคมรถเช่าไทย

สมาคมรถเช่าไทยได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการประกอบ ธุรกิจรถเช่า แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกและภาพรวมของธุรกิจรถเช่าให้ดีขึ้น อันเป็นการ อำนวยประโยชน์ต่อผู้ประกอบการผู้บริโภค และส่งเสริมกิจกรรมการกุศลเพื่อสาธารณะประโยชน์ต่อสังคม


บทบาทของสมาคมรถเช่าไทย

1. สมาคมฯ เป็นองค์กรกลางในการให้ข้อมูลกับหน่วยงานราชการ หรือเอกชนทั่วไป ในการเช่ารถยนต์
2. สร้างมาตรฐานของการบริการรถเช่าของสมาชิก ให้เป็นรูปธรรม
3. ให้สมาคมทำหน้าที่เผยแพร่แนวคิดและเปรียบเทียบประโยชน์การใช้บริการรถเช่ากับการเช่าซื้อ การจัดลิสซิ่ง และการซื้อรถด้วยเงินสด
4. สมาคมฯ เป็นตัวกลางในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในปัญหาการเช่ารถยนต์ระหว่างผู้เช่ากับผู้ประกอบการให้เช่ารถยนต์
5. ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการเช่ารถยนต์
6. พัฒนาผู้ประกอบการรถยนต์ให้เช่า ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล


เป้าหมายของสมาคม

พัฒนาอุตสาหกรรมรถเช่าให้เป็นที่รู้จักและเชื่อถือในฐานะมืออาชีพ เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและความต้องการในการใช้รถในประเทศไทย

สิทธิของการเป็นสมาชิกสมาคมฯ


1. สมาชิกสามารถเสนอความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำต่อสมาคมฯ หรือคณะกรรมการในเรื่องใด ๆ อันอยู่ในวัตถุประสงค์
    ของสมาคม หรือประโยชน์ในธุรกิจรถเช่า
2. สมาชิกสามารถมีสิทธิใช้เครื่องหมายของสมาคม
3. สมาชิกมีสิทธิเผยแพร่ชื่อและการบริการผ่านสื่อของทางสมาคม เช่น Website ของสมาคมฯ
4. สมาชิกสามารถเข้าไปดูรายชื่อลูกค้า หรือพนักงานขับรถ หรือคู่ค้าต่าง ๆ ที่มีประวัติไม่ดีเพื่อป้องกันการฉ้อโกงรถยนต์
    หรือถูกเอารัดเอาเปรียบ
5. สมาชิกสามารถเข้าร่วมประชุมทุก 3 เดือน (4 ครั้ง/ปี)
6. สมาชิกสามารถใช้รถทดแทนจากสมาชิกด้วยกันในราคาสมาชิก
7. สมาชิกมีสิทธิในการใช้สัญญากลางของสมาคม
8. สมาชิกจะได้สิทธิพิเศษ ด้านส่วนลด ราคา จากสมาชิกในสมาคม

ประเภทสมาชิกสมาคม

 

สมาชิกสามัญ คือ  บริษัทที่ทำธุรกิจรถยนต์ให้เช่า  
สมาชิกสามัญ (ภูมิภาค) คือ  บริษัทที่ทำธุรกิจรถยนต์ให้เช่าต่างจังหวัด  
สมาชิกสามัญ (อาเซียน) คือ  บริษัทที่ทำธุรกิจรถยนต์ให้เช่าต่างประเทศ  
สมาชิกวิสามัญ คือ  บริษัทที่ทำธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์  
สมาชิกสมทบ คือ  สมาคมหรือองค์กรอื่นๆ  
      

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงทะเบียนขอข้อมูลการสมัครสมาชิกออนไลน์

    ข้อมูลติดต่อกลับ  
  บริษัท :  
  ประเภทธุรกิจ :  
  ชื่อผู้ติดต่อ :  
  เบอร์โทรศัพท์ :  
  อีเมล์ :  
 
 
       
     

2585/8 (ตรงข้ามตลาดคลองเตย) ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2204-1454 , 0-2258-7777 ต่อ 247 โทรสาร.0-2204-1455
Email : thaitcra@gmail.com --- TCRA © 2011 All rights Reserved.