ก่อตั้งเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2542 ใบอนุญาตเลขที่ 347/2542 กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. สมาคมจะพัฒนาปรับปรุงงานบริการรถเช่าให้มีคุณภาพและมาตรฐานเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้บริการ หรือนักลงทุน ต่างประเทศ
2. ให้สมาชิกมีกฎระเบียบและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
3. สมาคมจะทำการไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพากระหว่างสมาชิกและผู้ใช้บริการ
4. สมาคมจะดำเนินนโยบายต่างๆให้สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจกับภาครัฐหรือเอกชน
5. ส่งเสริมกิจการต่างๆเพื่อสังคม ที่เกี่ยวกับธุรกิจรถเช่า เช่น การสร้างงานและพัฒนาคุณภาพแรงงานแก่พนักงานขับรถส่งเสริมโครงการ
ขับขี่อย่างปลอดภัยให้กับผู้ใช้บริการบนท้องถิ่น

2585/8 (ตรงข้ามตลาดคลองเตย) ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2204-1454 , 0-2258-7777 ต่อ 247 โทรสาร.0-2204-1455
Email : thaitcra@gmail.com --- TCRA © 2011 All rights Reserved.